کمیته علمی همایش

دبیر علمی همایش: دکتر امیر عظیم زاده

کمیته علمی همایش:

دکتر محمد حسن کریم پور - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی اصغر کلاگری - دانشگاه تبریز

دکتر بهزاد حاج علیلو - دانشگاه پیام نور

دکتر سعید علیرضائی - دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر علی اکبر حسن نژاد - دانشگاه دامغان

دکتر علیرضا زراسوندی - دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر آزاده ملک زاده - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد رضا حسین زاده - دانشگاه تبریز

دکتر محمد شیوا  - دانشگاه بیرجند

دکتر حسین کوهستانی - دانشگاه زنجان

دکتر قاسم نباتیان - دانشگاه زنجان

دکتر میر علی اصغر مختاری - دانشگاه زنجان


1396/05/13

برگزار کنندگان


حامیان و مشارکت کنندگان