کمیته اجرایی همایش

 

دبیر اجرائی همایش: دکتر قاسم نباتیان

کمیته اجرائی همایش:

دکتر سید محسن نجفیان - ریاست محترم دانشگاه زنجان

دکتر ابوالفضل جلیلوند - معاونت محترم پژوهشی دانشگاه زنجان

دکتر بهرام ملکی - معاونت محترم اداری مالی دانشگاه زنجان

دکتر فرض اله میرزاپور - ریاست محترم دانشکده علوم

دکتر نصرلله عباسی - معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم

دکتر قاسم نباتیان - مدیریت محترم گروه زمین شناسی

دکتر حسین کوهستانی - گروه زمین شناسی

دکتر علی اصغر مختاری - گروه زمین شناسی

دکتر افشین زهدی - گروه زمین شناسی

حسین عزّتی - گروه زمین شناسی

 

 


1396/05/13

برگزار کنندگان


حامیان و مشارکت کنندگان