تاریخ های مهم

افتتاحیه همایش و ارائه مقالات: 25 آبان 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 مهر 1396

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 30 مهر 1396

اعلام پذیرش مقالات:15 آبان 1396


1396/04/19

برگزار کنندگان


حامیان و مشارکت کنندگان