هزینه های ثبت نام

- ثبت نام در همایش بدون ارائه مقاله 600000 ریال

- ثبت نام در همایش با ارائه مقاله 1200000 ریال

پرداخت هزینه های ثبت نام در دومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین به دو صورت امکان پذیر می باشد:

1-تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت هزینه های ثبت نام از طریق شبکه بانکی و ارسال فرم ثبت نام و فیش های پرداختی به آدرس پست الکترونیکی دبیر خانه همایش

2-تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به آدرس پست الکترونیکی دبیر خانه همایش و پرداخت هزینه های ثبت نام بصورت حضوری در محل برگزاری همایش

*مبالغ پرداختی جهت شرکت در همایش برای استفاده از بسته همایش شامل خلاصه مقالات و هدایاء، پذیرائی، ناهار و ... می باشد.

**هزینه های یاد شده برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجوئی معتبر با 50% تخفیف محاسبه خواهد شد.


1396/05/09

برگزار کنندگان


حامیان و مشارکت کنندگان