محورهای همایش

- مطالعات نظری و تجربی

- سیالات درگیر در کانسارها

- سیالات مذاب در فرایند های آذرین

- سیالات درگیر هیدروکربوری


1393/12/13

برگزار کنندگان


حامیان و مشارکت کنندگان